Ændring af skøde

ændring af skøde

Ændring af skøde

Der kan være mange situationer hvor en simpel ændring af skøde er nødvendigt. Det kan være ved ændring af ejerandele i en ejendom man allerede ejer – f.eks. hvis man skal købe en af sine søskende ud af sommerhuset eller ved skilsmisse, separation samlivsophør eller dødsfald. Uanset hvad årsagen for skødeændringen måtte være, så vil der altid være tale om handel med fast ejendom med de juridiske, økonomiske og skattemæssige konsekvenser det måtte medføre. Vi hjælper jer sikkert i mål med ændring af skøde, med øje for de dertilhørende konsekvenser det måtte indebære. Står i foran en familieoverdragelse anbefaler vi ikke at man blot får ændret skødet, men at man tillige får rådgivning om handlen i sin helhed. Det er derfor vigtigt at skelne mellem rådgivningsydelser og ekspeditionsydelser.

Ændring af skøde ved skilsmisse

Ændring af skøde ved skilsmisse, et skilsmisseskøde, er relevant i de tilfælde hvor én af parterne i forbindelse med en skilsmisse står til at skulle overtage den tidligere fælles ejendom. Skal ingen af parterne overtage den tidligere fælles bolig skal ejendommen  sættes til salg, evt. igennem en ejendomsmægler. I det tilfælde skal der derfor udarbejdes et nyt skøde således at den indtrædende part opnår den fulde adkomst over ejendommen. Ved udarbejdelse af et skilsmisseskøde gælder der afgiftsfritagelse fsva. stempelafgiften, også kaldet den variable tinglysningsafgift. Vi hjælper jer med overdragelsen for sammenlagt kr. 2.500 inkl. moms.

Ændring af skøde ved dødsfald

Ændring af skøde ved dødsfald er relevant såfremt én eller flere arvinger til afdøde ønsker at udtage ejendommen fra dødsboet. Dette vil typisk være ændring af skødet ved dødsfaldet sker til længstlevende ægtefælles overtagelse, således at denne indtræder som tinglyst eneejer af ejendommen. Ændring af skødet forudsætter at man har modtaget skifteretsattesten fra Skifteretten. Tinglysning af skifteretsattesten kan herefter ske til adkomst for længstlevende ægtefælle, øvrige arvinger eller som led i videresalg til tredjemand. Læs mere om tinglysning af skifteretsattest. Vi hjælper jer med denne ekspedition for samlet kr. 2.500 inkl. moms.

Ændring af skøde ved ejerandele

Ændring af skøde ved ændring af ejerandele forudsætter at man fastsætter en købesum der repræsenterer den andel af ejendommen der handles med, samt at denne købesum rent faktisk er en købesum i kan fastsætte uden efterfølgende skattemæssige konsekvenser . Ved ændring af skøde ved ejerandele er der typisk ved familieoverdragelser hvorfor man skal iagttage regler for fastsættelse af korrekt købesum. Det er dog ikke ikke givet, at ændring af ejerandele sker mellem interesseforbundne parter, men derimod på markedsvilkår. I den forbindelse vil der ikke være de samme sikkerheds- og rådgivningsmæssige hensyn der skal varetages. Vi hjælper jer med handlen, uanset om det ved ændring af ejerandele eller hele ejendommen.

Skødeændring ved familiehandel

Står i foran en familieoverdragelse anbefaler vi ikke at man blot får ændret skødet, men at man tillige får rådgivning om handlen i sin helhed, se rådgivningspakken. Dette skyldes hovedsageligt risikoen for skattestyrelsens anfægtelse af købesummen og de omfattende skattemæssige konsekvenser det kan have for de implicerede parter i handlen. Det er derfor vigtigt at skelne mellem rådgivningsydelser og ekspeditionsydelser forud for valg af hvilken løsning der er bedst i ens egen situation.

ændring af skøde

Mathias M. Lund Bach

Indehaver, Cand.jur.

Jeg har siden 2015 specialiseret mig indgående i familieoverdragelse af fast ejendom samt de skattemæssige konsekvenser der knytter sig til handel mellem interesseforbundne parter, herunder især begrænsningerne for fastsættelse af købesum efter værdiansættelsescirkulæret og øvrige forhold forbundet med overdragelsen. Skal du have hjælp til ændring af skødet, så jeg vil se frem til bistå dig.