Gældsbrev

gældsbrev skabelon

Gældsbrev skabelon

Hvad er et gældsbrev egentlig? Et gældsbrev er et lånedokument hvor låntager ved underskrift erkender at være lånebeløbet skyldig til långiver. Et gældsbrev har mange navne og omtales også som et anfordringsgældsbrev, et anfordringslån eller som et familielån. Selve gældsbrevet indeholder betingelser og vilkår for låneforholdet samt angivelsen af eventuelle tidspunkter for afdrag, rentesats samt plads til notering af foretagne afdrag. Et gældsbrev er en nem måde at tilgodese familiemedlemmer med større beløb uden at beløbet bliver genstand for betaling af gaveafgift. Vær dog opmærksom på gældsbrevet indeholder de ting det skal indeholde før der er tale om et gyldigt låneforhold. Er der ikke tale om et gyldigt låneforhold vil dispositionen ses som en gave der skal betales afgift af. Vores gældsbrev skabelon indeholder de elementer der skal til for at der er tale om et gyldigt anfordringslån.

"Hvis du vil undgå at lave bekostelige fejl ved egen udarbejdelse af et gældsbrev - så køb vores redigerbare formular. Hvis du har spørgsmål, så skriv til os" Mathias M. Lund Bach, indehaver af Familieoverdragelse.dk

Download gældsbrev skabelon

Gældsbrev skabelon som familielån ved handel

Gældsbreve (også kaldt anfordringslån eller familielån) ses typisk udarbejdet i forbindelse med familieoverdragelser af fast ejendom, hvor en del af købesummen finansieres ved gældsbrev. I mange situationer vælger forældrene at give deres barn x antal kroner i form af et rente- og afdragsfrit lån i form af udarbejdelsen af et gældsbrev. Nogle vælger herefter at lade gældsforholdet bestå som uforandret hvor andre nedskriver hovedstolen årligt. Sidstnævnte sker somme tider med et beløb der svarer til hvad forældrene må give skattefrit i gave til deres børn. Bemærk at dette ikke må påføres gældsbrevet idet det kan betegnes som omgåelse af betaling af gaveafgift. Er det nemlig forudbestemt at der skal ske afdrag hvert år svarende til det skattefrie beløb er der ikke tale om et egentligt lån, men derimod en gave – på hele beløbet.

Gyldighedsbetingelser for gældsbreve

Der gælder få, men stadig et par yderst vigtige gyldighedkriterier, før gældsbrevet er at karakterisere som et egentligt låneforhold og ikke som en gave der er gaveafgiftspligtig. Vi har udarbejdet en standard skabelon til et gældsbrev som I kan benytte jer af. Vores skabelon er af resourcehensyn ikke længere gratis, men kan købes for kr. 195 inkl. moms og kan modificeres efter jeres situation. Vil I helgardere jer mod fejl i udarbejdelsen af jeres familielån, så køb formularen her. Ønskes der rådgivning som supplement, så kan dette tilkøbes og vi vil herefter stå for det hele.

Anfordringslån

Hvorfor kaldes det også et anfordringslån – og hvad er et anfordringslån? Det der kaldes et anfordringslån, er et lån, som til enhver tid kan opsiges af den der giver lånet, kaldet långiver. Indfrielse kan altså se på anfordring. Årsagen til, at det kaldes et “anfordrings”-lån er, at lånet består indtil der gives meddelelse om lånets opsigelse, hvorefter beløbet skal tilbagebetales af låntager. Långiver kan til enhver tid kræve lånet indfriet og låntager vil også til enhver tid kunne tilbagebetale lånet. For mere information om gældsbreve – se og hent gældsbrevsloven her. Vi har udarbejdet en skabelon til et anfordringslån til brug for egen udprint, udfyldelse og underskrift. Skabelonen tjener blandet til brug for de situationer hvor man ønsker at yde et rentefrit og afdragsfrit familielån/gældsbrev.

Nedskrivning af gældsbrev

For mange familiemedlemmer eksisterer der ikke et behov for at få et eventuelt lånebeløb retur omend det er en gyldighedsbetingelse at et egentligt låneforbehold faktisk består. Långiver, typisk forældrene, vil nemlig gerne sørge for at det skyldige beløb bliver nedbragt, således at låntager, typisk deres barn, på papiret ikke kommer til at skylde dem noget. Udstedes der et familielån på f.eks. 500.000 kr. fra forældre til barn, vil det efterfølgende være muligt at foretage en årlig nedskrivning af familielånet/gældsbrevet ved at långiver til låntager afgiver en skattefri gave svarende til det beløb man hver år må give i gave. Dette udmynter sig således i praksis ved at der på selve familielånet eller gældsbrevet, sker nedskrivning ved påførelse på dokumentet. Det sker ved at man skriver på gældsbrevet at der er givet en gave, gavens beløb, restgældens størrelse samt en signatur fra långivers side. En eventuel årlig nedskrivning af gældsbrevet svarende til det årlige skattefrie beløb må på ingen måde være forudbestemt idet der i givet fald ikke består et låneforhold, set fra SKAT’s synspunkt. Det er derfor en betingelse at en eventuel nedskrivning af det skyldige beløb sker ud fra en pludselig opstået lyst til afgivelse af gave.

Proforma dispositioner holder ikke

Det er en udbredt misforståelse at et gældsbrev kan oprettes uden en egentlig modydelse for gældsforholdet. Sker oprettelsen som led i overdragelsen af fast ejendom er der tale om en konkret og reelt forhold. Sker dispositionen alene for disse efterfølgende kan fratrækkes ved en senere boafgiftsberegning, så er der tale om en proforma disposition og dermed blive set som omgåelse hos SKAT. Boafgiftslovens § 13, stk. 3 lyder således, at »gældsforpligtelser, som afdøde måtte have påtaget sig over for de i § 22 nævnte personer eller over for sin ægtefælle, kan ikke fratrækkes i boet, når de ikke stammer fra virkeligt ydede lån eller andre præstationer«.

ændring af skøde

Mathias M. Lund Bach

Indehaver, Cand.jur.

Jeg har siden 2015 specialiseret mig indgående i familieoverdragelse af fast ejendom samt de skatte- og afgiftsrelaterede aspekter ved ydelse af gave og lån mellem familiemedlemmer. Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål, min telefon er åben alle hverdage fra kl. 11.00 - 17.00 på tlf.:+45 53 70 87 30