Sommerhus

overdragelse af sommerhus til børn

Overdragelse af sommerhus til børn

Familieoverdragelser sker hyppigst ved forældrenes overdragelse af sommerhus til børn eller ved overdragelsen af en forældrekøbs lejlighed til barnet. Lader man sommerhuset eller lejligheden overgå til næste generation imens den ældste generation stadig er i live, så undgår man at et senere dødsbo kommer til være pligtig til betaling af boafgift af ejendommens værdi. I mange situationer kan det derfor være hensigtsmæssigt at lade det juridiske ejerskab af enten sommerhuset overgå til næste generation, i juraverden beskrevet som; familieoverdragelse af fast ejendom.

Familieoverdragelse af sommerhus

Familieoverdragelse af sommerhus

Salg af sommerhus til børn

En overdragelse af sommerhuset til børnene kan for visse, på både godt og ondt, opleves som et årelangt kapitel der nu afsluttes. Nogle oplever en følelse af identitetstab – altså at man går fra at være sommerhusejer til pludseligt at have overdraget ejerskabet til ens børn. Andre oplever det derimod som en befrielse, at man ikke længere skal stå for alt det praktiske arbejde som det medfører at være sommerhusejer og at børnene nu kan overtage stafetten. De glæder sig blot over, at børnene – og evt. børnebørn, nu kan få glæde af sommerhuslivet uden følelsen af at være på besøg. Og så er der dem der ikke nødvendigvis tænker så meget over hvem der nu end måtte være ejer, men blot gør det fordi det rent økonomisk kan vise sig at være det smarteste at gøre.

Købsaftale, skøde og tinglysning

Ved overdragelse af sommerhuset skal der udarbejdes købsaftale og tinglyses et nyt skøde, således at børnene indtræder som adkomsthavere på ejendommen. Vi bistår med alt det juridiske i handlen og vores arbejde er først slut når det sidste punktum er sat i jeres handel. Nogle vælger selv at stå for udarbejdelsen af en købsaftale og alene at få hjælp til selve handlens berigtigelse. Uanset hvad du ønsker hjælp til, så kan vi skræddersy vores løsning så den passer til jeres behov.

Prisfastsættelse af sommerhuset ved overdragelsen

Når sommerhuset skal sælges til et familiemedlem kan fastsættelsen af købesummen ske på favorable vilkår. Ved handel af fast ejendom mellem familiemedlemmer og nærtstående kan I nemlig (som udgangspunkt) fastsætte prisen til +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering. I nogle steder af landet vil dette prisniveau ikke variere voldsomt fra ejendommens markedspris, hvor det i andre tilfælde kan være ganske gunstigt for det købende familiemedlem at erhverve ejendommen til denne pris. Det skal dog bemærkes, at det kraftigt anbefales at man forud for handlens indgåelse tilvælger rådgivning. I mange tilfælde er det nemlig ikke givet, at man kan støde ret på handel via 15-% reglen, hvorfor man risikerer at Skattestyrelsen anfægter prisfastsættelsen. Vi anbefaler derfor at du vælger vores rådgivningspakke.

Eksempel på fastsættelse af pris

Hvis man forestiller sig det eksempel, at sommerhuset har en ejendomsvurdering på kr. 1.500.000,00.  Markedspris for sommerhuset er på 2 mio, eller måske faktisk lavere end den fastsatte ejendomsvurdering – men det vælger vi ikke at gå for meget i dybden med her. Sælger, forældrene, som begge står på skødet på ejendommen, affatter derfor en købsaftale med deres datter, køber. Eftersom sælger ikke ser et behov i, at få mest muligt for ejendommen, har de valgt at benytte sig af de lempelige regler for prisfastsættelse i forbindelse med familieoverdragelser. Prisen kan altså fastsættes til minus 15 % af den sidst kendte offentlige vurdering af ejendommen på kr. 1.500.000,00. Altså kan forældrene aftale en købesum med deres datter der lyder på kr. 1.275.000,00 (1.500.000 * 0,85 = 1.275.000,00).